線上:     平均每日造訪: 9. 451     瀏覽量: 4. 347. 747

數據管理

Adatkezelési szabályzat és (Fizetés) Adattovábbítás

1. Adatkezelő A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Szabályzat) a New Advertise Media Group Kft. (1152 Budapest, Illyés Gyula u. 2-4.; cégjegyzékszáma: 01-09- 288532, e-mail cím: info@dragonflat.hu) mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett,www.dragonflat.hu weblapon (a továbbiakban: Weblap) felhasználóinak (a továbbiakban: Felhasználó) a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.

2. Értelmező rendelkezések
2.1. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
2.2. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
2.3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
2.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta ) rögzítése is;
2.6. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
2.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 2.8. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
2.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
2.10. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
2.11. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

3. Általános rendelkezések
3.1.Az érintettet tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
3.2. A Weblap látogatásával, a Weblapra hirdetés feladásával, feltöltött hirdetésre való jelentkezéssel, a felhasználói fiók létrehozásával a Felhasználó elismeri, hogy a jelen Adatkezelési szabályzatot megismerte és annak rendelkezéseit elfogadta, továbbá hozzájárul a személyes adatainak a jelen Adatkezelési szabályzatban foglaltak szerinti felhasználásához és kezeléséhez.
3.3. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználóknak a Weblapon közzétett tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa.

4. Az adatkezelés célja:
A jelen Adatkezelési Szabályzat célja a Felhasználók személyes adatainak kezelése az Adatkezelő által a Weblapon keresztül nyújtott Szolgáltatások igénybevétele, nyújtása, fenntartása, védelme érdekében, továbbá biztosítsa az Info tv.-nek és az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a természetes személy Felhasználók magánszférájának tiszteletben tartását, az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, továbbá, hogy megakadályozza a Felhasználó személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.

5. Az adatkezelés jogalapja és módja:
Adatkezelő a Felhasználó által szolgáltatott adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik félnek nem adja át. Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag a jelen Adatkezelési Szabályzat 4. pontjában meghatározott célok érdekében és a jelen Adatkezelési Szabályzat 6. pontjában meghatározott időtartamig kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően történjen. A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásának megadása, valamint az ezt követő adatszolgáltatás minden esetben az Info tv. 5. § (1) bekezdése alapján a Felhasználó önkéntes, tájékozott és határozotthozzájárulásán alapul.
Ez az önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulás adja az Adatkezelő jelen Adatkezelési Szabályzattal meghatározott adatkezelésének jogalapját.

6. Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő a Felhasználói adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásáig, a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig végzi.

7. Felhasználók köre:
A Felhasználó igénybe veheti a Weblapon nyújtott, Weblap használatát szabályozó felhasználási feltételek szerinti szolgáltatásokat. A szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el azzal, hogy a Weblapot információ szerzés céljából felkeresi és ott további tevékenységével a Weblapot használja.
A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
A 16. életévét be nem töltött kiskorú természetes személy Felhasználók és egyéb cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló Felhasználók hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatainak érvényességéhez törvényes képviselőjük jóváhagyása is szükséges. A 16. életévét be nem töltött kiskorú vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes természetes személy Felhasználó regisztrációját és Weblap használatát ennek megfelelően az Adatkezelő úgy értelmezi, hogy a szolgáltatások igénybevételéhez és a Weblap használatához előzetesen beszerezte törvényes képviselőjének beleegyezését.
A Felhasználó a hirdetés feltöltésével, illetve a regisztrációval megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Szabályzatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében kezelje az Info tv. és a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.
A Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával együtt megismerte és elolvasta a Szerződés rendelkezéseit, amelynek elfogadása a Weblap használatának feltétele. A Felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő jogait nem sértik.

8. A kezelt személyes adatok köre:
A Felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek, ezért jelen Adatkezelési Szabályzat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.
Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Felhasználó önkéntesen ad meg. A Felhasználó személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai az Adatkezelő adatbázisába a jelen Adatkezelési Szabályzattal összhangban bekerüljenek.

Az Adatkezelő a Felhasználók alábbi személyes adatait kezeli az azonosítás érdekében:
Név
Telefonszám (Mobiltelefonszám)
E-mail cím
Jelszó
IP cím

A Weblapon az Adatkezelő bizonyos aktivitásokhoz a Felhasználók egyéb személyes adatát is kérheti (például nyereményjátékokhoz, promóciókhoz a Felhasználó címe vagy egyéb személyes adata, a Felhasználó születési helye és ideje meghatározott korosztállyal közölhető ajánlat esetében), azonban ezek megadása önkéntes, és az Adatkezelő a megadott személyes adatot csak a megjelölt célra és aktivitáshoz kapcsolódóan és az azokhoz szükséges ideig használja fel.
A Felhasználó által megadott e-mail címre az Adatkezelő a következő célból küldhet értesítést:
- ügyfélszolgálati funkciók;
- regisztráció és annak jóváhagyási visszaigazolása és Felhasználói Fiókkal kapcsolatos információk küldése, illetve adatfrissítés céljából;
- szolgáltatással kapcsolatos emlékeztetők, információk;
- hírlevél;

A Szolgáltatások használata során rögzítésre kerülő személyes adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A Felhasználó a jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Szolgáltatások működtetéséhez szükséges anonimizált statisztikai adatgyűjtést végezzen. A Felhasználó megtilthatja adatainak ilyen célú felhasználását.

9. Adatbiztonság
Az Adatkezelő az Info tv. 7. §-a szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon a Felhasználó adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv. valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

10. Adattovábbítás
A Felhasználó személyes adatai harmadik személyeknek csak a Felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén, valamint az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági megkeresések alapján továbbíthatók. Az Adatkezelő hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

11. A Felhasználók jogai:
A Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, törlését. A személyes adatok kezelésével összefüggésben őket megillető jogokat az érintettek a Regisztráció során megadott e-mail címekre megküldött értesítés útján gyakorolhatják. A Felhasználó tájékoztatásra irányuló, illetve törlés iránti kérelmét e-mailben a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található e-mail címre juttathatja el.
a.) Tájékoztatás Személyes adatai kezeléséről a Felhasználó az Info tv. 14. § a) pontja alapján tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad a Felhasználónak az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás kiterjed a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Az adatkezelésről való tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található e-mail címre lehet eljuttatni, amire Felhasználó 25 munkanapon belül választ kap.
b.) Törlés
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha azt a Felhasználó kéri. A Felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét a Weboldalon az ezt a célt szolgáló menüpont használatával vagy a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található e-mail címen jelzi az Adatkezelőnek. A Felhasználó önkéntes döntése és kérése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított harminc 30 napon belül az Adatkezelő törli az adatokat. A Felhasználó a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásával, illetve az adatok törlésére vonatkozó kérelemmel valamennyi, a Regisztrációhoz kapcsolódó aktivitásban való részvétel jogáról is lemond. Az Adatkezelő a törlésről az érintettet értesíti. c.) Zárolás
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az Adatkezelő kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. d.) Megjelölés
Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Adatkezelő a Felhasználói kérelemre a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban válaszol. A kérelem elutasítása esetén közli az elutasítás indokait, illetve tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá az adatkezelési hatósághoz fordulás lehetőségéről.

12. Tiltakozási jog és jogorvoslati jogok:
a.) Tiltakozási jog
A Felhasználó vagy bárki, akinek a személyes adata az Adatkezelőhöz került, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
- a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény engedi vagy rendelte el;
- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Az Adatkezelő a tiltakozást megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Az Adatkezelő köteles a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelőnek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a döntésre megadott határidőt elmulasztja, az ellen a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított harminc 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
b.) Jogérvényesítés:
A Felhasználó jogérvényesítése az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján lehetséges. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A perre pedig az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék az illetékes. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható.

(Fizetés) Adattovábbítás

Elfogadom, hogy a(z) New Advertise Media Group KFT (1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4) által a(z) dragonflat.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére.
A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.