線上:     平均每日造訪: 9. 459     瀏覽量: 4. 351. 270

調整

Fogalom-meghatározások

1. Hirdetés: A Grt.” 3.§ szakaszának d) pontja szerinti reklám, illetve bármely más, reklámnak nem minősülő tájékoztatás, a weboldalak felületein elhelyezett bármely anyag, PR-cikk, vagy az adatbázisból kikereshető bármely apróhirdetés.Egy hirdetés azonosító alá csak egy konkrét helyrajzi számmal meghatározható ingatlan tartozhat. További ingatlant új hirdetésben kell feladni új azonosító számon.

2. Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalakat, a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokat, függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem. Jelen ÁSZF értelmezésében valamennyi Hirdető egyben Felhasználónak is minősül. Regisztrált felhasználónak minősül az a látogató, aki az oldalon található bármely regisztrációs űrlap, vagy közösségi portál rendszerét használva fiókot hoz létre.

3. Egyéni Hirdető: olyan természetes, vagy jogi személy Felhasználó, aki saját érdekében, megbízás nélkül, a saját ingatlanát hirdeti, és akinek érdekében a Szolgáltató Hirdetést tesz közzé, kivéve az Office, Offline és a Display Hirdetőket; Egyéni Hirdetőnek minősül az a természetes személy is, aki egyedi esetben, a jelen ÁSZF mellékletét képező „Meghatalmazás” alapján, egyéni hirdetőnek minősülő személy nevében és helyett, ellenérték nélkül, nem ingatlanközvetítési célból, csupán szívességből, az egyéni hirdető akadályoztatása miatt rendeli meg a Hirdetést.

4.Céges Hirdető: olyan jogi személy (vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet), aki az elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével elektronikus úton szerződést köt az dragonflat.hu internetes szolgáltatásainak igénybevételére abból a célból, hogy harmadik személy megbízása alapján, annak érdekében, a harmadik személy tulajdonát képező ingatlant hirdesse. Céges Hirdetőnek minősül az a Felhasználó is, aki a jelen ÁSZF hatályba lépését megelőzően keretszerződést kötött a dragonflat.hu internetes szolgáltatásainak igénybevételére, és a dragonflat.hu kezelőfelületének igénybevételével a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerte el. Céges Hirdetőnek minősül továbbá azon jogi személyek valamint azon jogi személyiség nélküli egyéb szervezetek, melyek saját tulajdonban levő ingatlant hirdetnek és szerződést kötnek a Szolgáltatóval.

5.Személyes adat: bármely természetes személy Felhasználóval kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a természetes személy Felhasználóra vonatkozó következtetés.

6.Hozzájárulás: a Felhasználó kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Ennek egyik formája az internetes felületen történő hozzájárulás.

7.Weboldalak: a Szolgáltató által jogszerűen használt domaineken elérhető internetes felületek és tartalmak. 8. Személyes adat: bármely természetes személy Felhasználóval kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a természetes személy Felhasználóra vonatkozó következtetés.

9.Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

10.Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

11.Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

12. Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

13.Rendelkezésre állási idő: az az időtartam, amely alatt a Szolgáltató biztosítja Hirdető részére a kezelőfelület használatát, valamint a Hirdető hirdetései megjelennek és kereshetőek a Szolgáltató weboldalán.

14.Display Szolgáltatás: Display szolgáltatások körébe tartoznak különösen, de nem kizárólag a standard és speciális bannerek (popup, popunder, takeover, interstitial, sticky, tapéta), e-DM hirdetések, szöveges hirdetések, linkek vagy egyéb, nem adatbázis jellegű hirdetések, anyagok.

15.Display Hirdető: olyan Felhasználó, aki meghatározott Display szolgáltatások igénybevételére írásbeli szerződést köt, vagy Display szolgáltatásokat rendel meg vagy egyéb módon igénybe vesz a Szolgáltatótól.

16. Egyedi Szerződés: a Szolgáltató és a Hirdető között létrejött egyedi megállapodás, amely tartalmazza a szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó mindazon speciális megállapodásokat, melyeket a jelen ÁSZF nem szabályoz. Ahol a jelen ÁSZF Hirdetési Szerződést említ, azon a jelen pontban meghatározott Egyedi Szerződést is érteni kell.

17.Elektronikus számla: olyan elektronikus és a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő tartalmi és formai követelményeknek megfelelő számla, mely legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és az aláírás időpontját hitelesítő, minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel van ellátva. 18.Apróhirdetés-közvetítő: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, akire az alábbi kritériumok legalább egyike teljesül: a, megbízója azzal bízza meg, hogy a megbízó médiapartnerei felé technikailag (főként szoftver segítségével) oldja meg a hirdetéstovábbítást vagy b, akinek a honlapjáról, bemutatkozó anyagáról, cégtevékenységéről, és / vagy egy próbavásárlás során adott ajánlatáról kiderül, hogy a tevékenysége hangsúlyosan arról szól, hogy ingatlanhirdetési adatbázisokat megbízási díj ellenében egy vagy több médium hirdetési felülete felé továbbít.

19.Apróhirdetés-viszonteladó: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, akire az alábbi kritériumok legalább egyike teljesül:

1.megbízója azzal bízza meg, hogy a megbízó médiapartnerei felé technikailag (főként szoftver segítségével) oldja meg a hirdetéstovábbítást vagy
2.akinek a honlapjáról, bemutatkozó anyagáról, cégtevékenységéről, és / vagy egy próbavásárlás során adott ajánlatáról kiderül, hogy a tevékenysége hangsúlyosan arról szól, hogy ingatlanhirdetési adatbázisokat megbízási díj ellenében egy vagy több médium hirdetési felülete felé továbbít.

20. Csoport: a Szolgáltató által jogszerűen használt domaineken elérhető Weboldalak összessége. A Weboldalak, ahol a Szolgáltató a Hirdetést megjeleníti: dragonflat.hu dragonflat3d.hu

21. Apróhirdetés-banner: a Szolgáltató Csoportjában lévő, illetve a partnereinek weboldalain megjelenő, Szolgáltató adatbázisában elhelyezett ingatlanhirdetéseket bemutató, azokra mutató linket tartalmazó banner felület. Az apróhirdetés-bannerben Szolgáltatónak joga van bármely nála feladott, aktív ingatlanhirdetést megjeleníteni, és saját hatáskörében dönthet arról, hogy egy hirdetést megjelenít-e ezen felületeken és milyen gyakorisággal.

22.Moderálás: Egyéni hirdetők esetében a hatályos ÁSZF 3, Céges Hirdetők esetében a hatályos ÁSZF 5. pontok szerinti eljárás alapján történik. A Hozzászólások, felhasználói tartalmak (hirdetés) Szolgáltató által történő utólagos formai és tartalmi szempontú korrekciója, mely az alábbi következményeket vonhatja maga után (együtt vagy külön-külön is): a törlést, a Felhasználó jogainak korlátozását, illetve a Felhasználó időszakos vagy végleges kizárását, továbbá annak következményét is, hogy az adott szolgáltatás díját (vagy annak egy részét) nem fizeti vissza a Szolgáltató.

23.Duplikált hirdetés: duplikált hirdetésnek akkor nevezzük a Hirdetést, ha egy regisztráción belül ugyanaz a Hirdető ugyanazt az ingatlant ugyanolyan értékesítési típusban, azonos kategórián belül többször is hirdeti az adatbázisban. Magán hirdetések esetében ezen felül ugyanazon IP címről feladott hirdetés is duplikációnak számít. Amennyiben egy egy adott ingatlan Céges és Magán hirdetésként is szerepel, és az egy személyhez köthető szintén duplikációnak minősül.

24.Frissítés visszaélés: frissítéssel való visszaélésnek minősül ha, az Egyéni hirdető, a hirdetését törli, és újból feladja, hogy a találati listákban előrébb kerüljön. Céges előfizető frissítéssel való visszaélésnek minősül, ha az, ugyanezen céllal, az előfizetési csomagjában összesen feladható hirdetés, több mint 40%-ának megfelelő hirdetést tölt fel az erre vonatkozó vizsgálat időpontját megelőző 30 napban.

25.Fotókkal való visszaélés: Fotókkal való visszaélésnek minősül, ha a Hirdető, aki a hirdetésekhez feltöltött fotókon olyan, a jelen ÁSZF-be, jogszabályba, vagy egyéb jó erkölcsi szabályba ütköző és / vagy figyelemfelkeltő változtatásokat eszközöl, amelyek a hirdetési díj kikerülésére vagy kijátszására alkalmasak. Amennyiben egy adott Hirdetés esetében a dragonflat.hu ilyen tevékenységet azonosít, úgy azt jogosult azonnal eltávolítani, melyről írásban értesíti a Hirdetést feladót, megjelölve az eltávolítás indokát. A továbbiakban az ilyen Hirdetésekkel kapcsolatosan a Szolgáltató nem folytat egyeztetést a Hirdetés feladójával, a törlés végleges.

26.“Médiahack” típusú visszaélés: A dragonflat.hu portál célja ingatlanok hirdetése, a felületén kizárólag a jelen ÁSZF szabályainak és a portál céljának megfelelő hirdetések jelenhetnek meg. Tilos a képeken, illetve a hirdetés megjegyzésében vagy egyébként a portálon olyan tartalom közzététele, amely alkalmas arra, hogy megbotránkozást keltsen közvetlenül vagy közvetetten a portál céljától eltérő egyéb célra (például más termékekre, szolgáltatásokra, eseményekre, jelenségekre, stb.) történő figyelemfelkeltésre, hirdetésre, illetve véleményformálásra szolgáljon a portáltól független közösségi és egyéb médiában. Tilos vulgáris, vagy politikai tartalmú hirdetés szerepeltetése. Amennyiben egy adott Hirdetés esetében a dragonflat.hu ilyen tevékenységet azonosít, úgy azt jogosult azonnal eltávolítani, melyről írásban értesíti a Hirdetést feladót, megjelölve az eltávolítás indokát. A továbbiakban az ilyen Hirdetésekkel kapcsolatosan a Szolgáltató nem folytat egyeztetést a Hirdetés feladójával, a törlés végleges.

27.Csali hirdetések: Nem reális árakkal és adatokkal, illetve „eladva”, „elkelt”, „bérbe adva” vagy ehhez hasonló, illetve az eladás/bérbe adás tényére utaló felirattal bármely módon ellátott hirdetés, amely általában (de nem kizárólag) nem is létező ingatlanról készült, feltételezhetően azzal a szándékkal, hogy a hirdető megkereséseit elősegítse. Céges előfizető esetén csali hirdetésekkel kapcsolatos visszaélést követ el különösen az a hirdető, aki nem reális árral, négyzetméterrel, szobaszámmal és jellemzően nem létező, vagy már eladott/foglalózott ingatlant, vagy olyan ingatlant hirdet, mellyel tulajdonosai nem kívánnak rendelkezni (nem kívánják eladni, bérbe adni stb). Amennyiben a Szolgáltató feltételezi, hogy a Hirdetés Csali hirdetésnek is minősülhet, úgy erről értesíti a Hirdetőt, aki az ellenőrzés érdekében köteles az ingatlan helyrajzi számát, tulajdoni lapját és a Hirdetésre jogosító megbízást a Szolgáltató részére rendelkezésre bocsátani.

28. Felfüggesztés: Szolgáltató egyoldalú jogosultsága, melynek oka a Hirdető jogellenes vagy szerződésszegő magatartása. Ide tartozik különösen, de nem kizárólag, ha Hirdető a fizetési kötelezettségének teljesítésével 8 (nyolc) napot meghaladó késedelembe esik. A felfüggesztés része a hirdetési/szolgáltatási időtartamnak, az nem hosszabbodik meg a felfüggesztés időtartamával. Ebből következően a felfüggesztés idejére Szolgáltatót a teljes díjazás megilleti a felfüggesztéssel érintett hirdetések és szolgáltatások tekintetében. A felfüggesztés időtartama főszabály szerint a Hirdető szerződésszegő magatartásának megszűntéig (számla részleges vagy teljes ki nem egyenlítése miatti felfüggesztés esetén a számla teljes kiegyenlítéséig) terjed. A felfüggesztés lehet teljes vagy részleges, Szolgáltató döntése alapján.
• A teljes felfüggesztés a Hirdető Szolgáltatónál lévő összes hirdetésére kiterjed.
• A részleges felfüggesztés a Hirdető Szolgáltatónál lévő hirdetéseinek egy részére, vagy egyes hirdetéseinek elemeire vonatkozik.

29.Visszaélés a Szolgáltatással: Amennyiben Hirdető a Szolgáltatásokat bármilyen formában, erre vonatkozó megállapodás, egyéb szerződés nélkül továbbértékesíti, vagy Szolgáltató ügyfeleit bármilyen formában arra ösztönzi, hogy - Szolgáltató hirdetési díjainak kikerülése végett - a szerződésüket szüntessék meg, és több Hirdető egy Hirdető előfizetése alapján hirdessen Szolgáltató felületein, vagy ilyen szolgáltatást igénybe vesz, Szolgáltatással való visszaélést valósít meg. Jelen pont nem érinti a franchise szerződés alapján hirdető Felhasználókat.

30.Grt.: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

31.Ptk.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 32. Szolgáltatás(ok): jelenti a Szolgáltató által nyújtott és a Felhasználók által igénybe vett bármely szolgáltatást beleértve:
a, a Weboldalak látogatásának/használatának a lehetőségét vagy
b, a Weboldalakon történő hirdetési szolgáltatást vagy
c, a Szolgáltató reklámtevékenységnek, és reklámtevékenységnek nem minősülő egyéb szolgáltatásait.

2. ÁSZF hatálya és módosíthatóság

1. Jelen ÁSZF a Felhasználók részére, a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások típusait, azok nyújtásának és igénybevételének általános és különös szabályait tartalmazza.

2. A jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra és valamennyi Felhasználóra (illetve a Felhasználó nevében és képviseletében eljáró személyre) kiterjed. A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett bármely Weboldalra, vagy azok tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az adott Weboldalnak, vagy nincs érvényes Egyedi Szerződése – az ÁSZF-be foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az ÁSZF-be foglaltak elfogadása feltételét képezi a Weboldalak használatának, amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Weboldalak tartalmának megtekintésére. Az ÁSZF elfogadása a regisztráció során és/vagy hirdetésfeladáskor történik, az erre kijelölt pipa használatával.

3. A jelen ÁSZF a kihirdetés napjától hatályos és visszavonásig, illetve annak módosításáig hatályban marad. A mindenkori ÁSZF módosítás vonatkozik a hatálybalépése előtt létrejött jogviszonyokra is, akként, hogy a Hirdetők a jelen ÁSZF rendelkezéseit az egyes hirdetési szolgáltatások megrendelésével, illetve azok meghosszabbításával egyidejűleg elfogadják.

4. A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Felhasználók részére a mindenkor hatályos és közzétett ÁSZF a szerződéskötés napjától, illetve a Felhasználó által a Szolgáltató szolgáltatása igénybevételének napjától hatályossá válik, a regisztráció, hirdetésfeladás, szerződéskötés/megrendelés, illetve a felületen történő üzenetküldés során történő elfogadással. A Hirdetők a Hirdetés megjelentetésével egyidejűleg – akkor is, ha nem kötöttek külön szerződést Szolgáltatóval – automatikusan elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit.

5. Az ÁSZF módosítása:
1.A Szolgáltató jogosult egyoldalúan írásban módosítani az ÁSZF-et a módosítással érintett Hirdetők előzetes értesítése mellett. Előzetes értesítésnek minősül, hogy a módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a Weboldalakon közzéteszi.
2.Az ÁSZF módosításai hatálybalépésének pontos dátumáról, amely nem lehet korábbi, mint a közzététel dátumát követő 15. nap, Szolgáltató a Hirdetőt tájékoztatja a Weboldalon keresztül, közzététel útján. Amennyiben ez a nap munkaszüneti napra esik, a hatálybalépés dátuma az azt követő első munkanap. A módosítások a Hirdető által elfogadottnak minősülnek, amennyiben a Hirdető a Szolgáltatásokat a módosítások hatályba lépését követően továbbra is igénybe veszi. Amennyiben a Hirdető nem fogadja el a módosított feltételeket, úgy írásbeli kifejezett nyilatkozatával, a módosítások hatályba lépését követő 15 napon belül azonnali hatályú felmondással felmondhatja az Egyedi szerződését.

6. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Ptk., és a Grt. vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3. Szolgáltatás, a szerződés hatályba lépése

1.A Szolgáltató a Hirdetők részére az általuk a jelen ÁSZF különös részében foglaltak szerint megrendelt hirdetési szolgáltatástípusokat biztosítja. Az egyes Szolgáltatások tartalmát és díjszabását a Szolgáltató a Weboldalon is közzéteszi.

2. Szerződés létrejötte: Amennyiben a jelen ÁSZF különös része eltérően nem rendelkezik, a Hirdető és a Szolgáltató között a szerződés a, az Egyedi Szerződés mindkét fél általi aláírásával, vagy b, Szolgáltatás megrendelését követően a Szolgáltató visszaigazolásával (a visszaigazolás napján) határozott időre jön létre. A szerződés létrejöttével a Hirdetők részéről az ÁSZF tartalmát megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni.

3. 3.2 pont szerinti megrendelés, illetve az Egyedi Szerződés létrejöttének egyes Hirdetőkre vonatkozó speciális feltételeit a jelen ÁSZF különös része tartalmazza. Eltérés esetén a különös rendelkezések az irányadók.

4. A Szolgáltató jogosult az Egyedi Szerződés megkötését vagy a megrendelés visszaigazolását megtagadni, ha a Hirdetőnek díjtartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben, vagy a korábbi szerződés megszüntetésére a Hirdető jogellenes magatartása vagy súlyos szerződésszegése miatt került sor.

5. A Szolgáltató jogosult a már megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy új szerződés megkötését megtagadni, amennyiben észleli, hogy a Felhasználó a jelen ÁSZF szabályait legalább 2 alkalommal már megszegte. Amennyiben egy adott Felhasználó esetében az ingatlan.com ilyen tevékenységet azonosít, erről írásban értesíti a Hirdetést feladót, megjelölve az megtagadás vagy felmondás indokát. A továbbiakban az ilyen Hirdetésekkel kapcsolatosan a Szolgáltató nem folytat egyeztetést a Hirdetés feladójával, a felmondás vagy megtagadás végleges. Ezek a felhasználók tiltólistára kerülhetnek.

Nem engedélyezett továbbá:• harmadik fél weboldalára mutató link vagy cím elhelyezése a képen,• saját weboldalra mutató link vagy cím elhelyezése Link modul előfizetés nélkül (office előfizetők esetében) • nem a hirdetett ingatlant ábrázoló képek feltöltése
• írásos dokumentumok, meghatalmazások feltöltése
• teljesen más ingatlant ábrázoló kép,
• nyilvánvalóan más előfizetőhöz köthető kép,
• nyilvánvalóan utólag feliratozott fénykép (pl. eladva, csak nálunk, ingyen ügyvéd).
• kerettel ellátott kép,
• elhomályosított vagy kitakart vízjelet tartalmazó kép
• negatív, vagy figyelemfelkeltés céljából manipulált kép
• Tilos a képeken, olyan tartalom szerepeltetése, amely alkalmas arra, hogy megbotránkozást keltsen vagy közvetlenül vagy közvetetten a portál céljától eltérő egyéb célra (például más termékekre, szolgáltatásokra, eseményekre, jelenségekre, stb.) történő figyelemfelkeltésre, véleményformálásra szolgáljon a portáltól független közösségi és egyéb médiában. Tilos vulgáris, politikai, vagy szexuális tartalmú hirdetés szerepeltetése.
• a fényképen elhelyezett, hirdethöz köthető bármely kapcsolatfelvételi információ (pl: azonosító, név, telefonszám, email cím, weboldal, logó) a képeken csak és kizárólag az ingatlan.com által elhelyezett vízjel és logó lehet. A fenti kritériumoknak nem megfelelő képek a Szolgáltató által törlésre vagy az ÁSZF-nek megfelelőség érdekében és mértékben módosításra kerülhetnek a Szolgáltató mérlegelése alapján, anélkül, hogy a módosításról a Hirdető előzetes tájékoztatást kapna. Amennyiben egy adott Hirdetés esetében az ingatlan.com ilyen tevékenységet azonosít, úgy azt jogosult azonnal eltávolítani, melyről írásban értesíti a Hirdetést feladót, megjelölve az eltávolítás indokát. A továbbiakban az ilyen Hirdetésekkel kapcsolatosan a Szolgáltató nem folytat egyeztetést a Hirdetés feladójával, a törlés végleges.
A Szolgáltatató a fentieken túl jogosult az esztétikailag kifogásolható képek törlésére. Esztétikailag kifogásolhatók azok a képek, melyeken a logók, feliratok, egyéb jelzések a kép teljes területének15%-ánál nagyobb részt fednek le, vagy azok a kép közepén helyezkednek el.
d, Szolgáltató jogosult Hirdetések részét képező település, városrész, utca adatbázisán módosításokat végrehajtani, és ezeket átvezetni az Ügyfelek Hirdetéseinek adatain is
e, Automata Betöltés használatával történő hibás adatok ( melyek a gépi validáción nem akadnak fent ) megjelenéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Azok az ügyfelek, akik Automata Betöltéssel töltenek fel hirdetéseket tudomásul veszik, hogy a referensek által az ingatlan.com admin felületen felvitt módosításaik a következő betöltéssel felülírásra kerülnek abban az esetben ha azt a saját rendszerükben nem módosították.
f, Automata Betöltés használata során a Szolgáltató oldalán felmerült hibák esetén a Megrendelő kompenzációra csak abban az esetben jogosult, ha a betöltéshez használt kliens verzió a hiba felmerülésétől számított 1 hónapnál nem régebben került kiadásra és a hiba annak bejelentésétől számított 5 munkanapon belül nem oldódik meg. A kompenzáció összege megegyezik az Automata Betöltés időarányos díjával. Amennyiben a Partner nem az ingatlan.com által szolgáltatott Automata Betöltés klienst használja, nem jogosult kompenzációra.

G, Hirdető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató indoklás és előzetes tájékoztatás nélkül jogosult a Hirdető által feladott hirdetést és annak elemeit (különösen fotóit), valamint a Szolgáltatóról, illetve annak termékeiről, szolgáltatásairól alkotott véleményét (személyes adatokat nem közölve) marketing és PR célokra felhasználni korlátozás és hivatkozás nélkül.

2. Tilos:
a.a “Kérem, ingatlanközvetítők ne keressenek!” felirattal ellátott Hirdetéseken található telefonszámokat ingatlanközvetítői tevékenység felajánlásával felhívni. Szolgáltató a jelen pontba ütköző hívások esetén - amennyiben szükségesnek ítéli - megfelelő jogi eljárást indít a hívás kezdeményezője ellen.

b. a Weboldalak tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése;

c.a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése;

d.bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldalak vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

e.weboldalakon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A Weboldalakról és annak adatbázisából bármilyen adatokat, szöveges leírást, fotót átvenni a Szolgáltató írásos hozzájárulás esetén is csak az adott Weboldalra való hivatkozással lehet.

5. A Hirdetők és a Szolgáltató általános jogai és kötelezettségei

A Felhasználókra/Hirdetőkre vonatkozó szabályok: 1.A Hirdető köteles a Szolgáltatást a jelen ÁSZF-ben, az Egyedi Szerződésben és a hatályos jogszabályi előírásokban meghatározott célokra és módon használni. A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem tesz közzé olyan Hirdetést, amely jogszabályba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve az Internet etikai kódexét vagy amely jogellenes tevékenységet hirdet vagy jó erkölcsbe ütközik.

2.A Hirdető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult a Hirdetőre hárítani. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását.

3.A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Hirdető feladata.

4.Hirdető tudomásul veszi, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján a külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá tartozó termékre vonatkozó Hirdetés esetén a köteles a Szolgáltatónak nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és annak alapján a termék forgalomba hozható. Ha a termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt kell tartalmaznia. Ilyen nyilatkozat hiányában a Hirdetés nem tehető közzé. A Szolgáltató mindaddig nem köteles közzétenni a Hirdetést, amíg a Hirdető ezen nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget.

5.Felek rögzítik, hogy a honlap elkészítésével és fenntartásával a Szolgáltató nem végez ingatlanközvetítői tevékenységet, az ügyfelekkel közvetlen módon nem tartja a kapcsolatot, ez kizárólag a Hirdetők joga és kötelezettsége. Ennek értelmében az ilyen minőségben Hirdetők kizárólagos felelőssége alá tartozik az ingatlanközvetítői tevékenység végzéséhez szükséges hatósági bizonyítványok és engedélyek beszerzése, illetve a külön jogszabályban előírt szakmai képesítés megszerzésének igazolása, valamint az ennek elmulasztásából eredő jogkövetkezmények viselése. A fentiekre figyelemmel, illetve mivel a Szolgáltató nem folytat helyszíni szemlét, így nem vonható felelősségre a honlapon szereplő ingatlanok vonatkozásában az értékbecslési adatok piaci viszonyoknak megfelelőségéért és valóságáért sem. Az ebből eredő jogkövetkezményekért a felelősség kizárólag a Hirdetőt terheli, aki köteles mentesíteni a Szolgáltatót a harmadik személyek részéről a vele szemben érvényesítésre kerülő valamennyi ehhez kapcsolódó igénytől.

6. A Hirdető tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Hirdetés megrendelésével, illetve az Egyedi Szerződés megkötésével a Szolgáltató sem részben, sem teljes terjedelemben nem vállalja át a Hirdetőre az ügyfelekkel kötött ügynöki/ingatlanközvetítői szerződésből eredően vagy azzal összefüggésben háruló feladatokat és kötelezettségeket.

7.Hirdető tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Hirdetések elhelyezését, sorrendjét, megjelenését, környezetét – ideértve a közvetlenül a Hirdetés mellett elhelyezett egyéb reklámokat is - a Hirdetés megjelenésének bármely módját és formáját, annak esetleges csoportosítását a Szolgáltató határozza meg. Más Hirdetés vagy Display Szolgáltatás hatálya alá tartozó más reklám ugyanazon az oldalon történő elhelyezését a Hirdető nem kifogásolhatja, igényt a Hirdetés közvetett- vagy közvetlen környezetében lévő más – akár konkurens – reklám tekintetében nem támaszthat.

8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az egyéb Felhasználók által a Honlapon megadott e-mail-címekre nem jogosult reklám-, vagy egyéb, a Szolgáltató üzleti érdekeit vagy jó hírnevét sértő üzeneteket küldeni. A Szolgáltató üzleti érdekeit sérti különösen is minden olyan üzenet, amely az e-mail cím nyilvánosságra hozatalának céljától (a Hirdetővel való kapcsolatfelvétel abból a célból, hogy annak ingatlanát megvásárolják vagy bérbe vegyék) eltér. Amennyiben ezt mégis megteszi és a Szolgáltató által számára akár elektronikus levélben is küldött figyelmeztetés ellenére tovább folytatja, azt a Felek szerződésszegésnek tekintik, és a Felhasználó kötbért köteles a Szolgáltatónak fizetni. A kötbér összege az első és utolsó tiltott üzenet elküldése közötti időszakra vonatkozó, az ingatlan.com weblap „részletek” oldalának felső részén elhelyezett szuperbanner díjának 50%-a (vagy – értelemszerűen – az ehhez legközelebb álló hirdetési szolgáltatás). Amennyiben a felszólítás után egyszeri alkalommal küldtek kéretlen reklámüzenetet, úgy egy hét díja kerül megállapításra kártérítési összegként. A Szolgáltató jogosult az ilyen üzeneteket saját rendszerében rögzíteni és azt a jogsértés bizonyítására felhasználni.

9.A Hirdető kijelenti és szavatolja, hogy
a, a megrendelés, az Egyedi Szerződés, illetve az azzal célzott jogügyletek nem sértik a vele szerződéses jogviszonyban álló ügyfelek jogos érdekeit, illetve nem ütköznek az ügyfelekkel kötött ügynöki/ingatlanközvetítői szerződésben foglaltakba.
b, a vele közvetlen szerződéses kapcsolatban álló ügyfelek és ingatlanok adatainak a saját internetes oldalról történő letöltéséhez és a Szolgáltató által készített honlapon történő szerepeltetéshez nem szükséges harmadik személy külön írásbeli hozzájárulása vagy engedélyez.
c, a megadott adatok és a hirdetések tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti harmadik személyek jogait és nem ütközik reklámtilalomba vagy egyéb korlátozásba.
d, megfelel azon kritériumoknak, melyet az egyes hirdető típusokra és a Hirdetésekre a jelen ÁSZF előír a Szolgáltatás igénybevétele érdekében. Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy a hirdető vagy a Hirdetés nem felel meg a jelen ÁSZF-ben rögzített kritériumoknak, a Szolgáltató jogosult a Hirdetés tárgyát képező ingatlan tulajdonosi hátterét és a Hirdetés szabályszerűségét és valódiságát ellenőrizni, melyhez a Hirdető a szükséges adatokat köteles megadni (pl. ingatlan helyrajzi szám), vagy a Szolgáltató által indokoltnak vélt esetben köteles nyilatkozatot tenni. Ennek megtagadása esetén a Szolgáltató jogosult a Hirdetést törölni és a szerződést azonnali hatállyal megszüntetni.
e, rendelkezik a működéséhez és az általa végzett tevékenységekhez szükséges valamennyi engedéllyel, jóváhagyással és felhatalmazással.
f, nem határozta el végelszámolását és nem döntött csőd vagy felszámolási eljárás kezdeményezéséről maga ellen, továbbá vele szemben nem rendeltek el végrehajtást, felszámolást. A Hirdető köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, amennyiben vele szemben csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye áll fenn.

•5.1.13 A Hirdető/Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevétele, a Weboldal használata során az ÁSZF-ben foglalt szabályokat betartani, illetve köteles tartózkodni a Szolgáltató jó hírnevének, illetve üzleti érdekeinek megsértésétől. Amennyiben a Hirdető/Felhasználó magatartása, írásbeli vagy szóbeli kommunikációja vagy egyéb eljárása a Szolgáltató üzleti érdekeit, jó hírnevét sérti vagy veszélyezteti, esetleg az egyéb felhasználók részéről a Szolgáltatóval kapcsolatosan hátrányos megítélést eredményezhet, úgy Szolgáltató jogosult a Hirdető/Felhasználótól a szolgáltatás nyújtását megtagadni, a vele kötött szerződést azonnali hatállyal felmondani.
•Amennyiben a Hirdető bármely, fenti 5.1.12 pontban tett kijelentését vagy nyilatkozatát megszegi vagy azok közül bármelyik részben vagy egészben, lényegi tekintetben valótlannak, vagy félrevezetőnek bizonyul, úgy a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, a kapcsolódó Hirdetéseket törölni és kárigényt érvényesíteni.

10. Szolgáltatóra vonatkozó szabályok:
1.A Szolgáltató a nyilvános adatforgalmat jogosult ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal felmondja az Egyedi Szerződést. A Szolgáltató ellenőrzési jogköre azonban nem mentesíti a Hirdetőt a jogszerűtlen használat miatt felmerülő jogsértésért való felelősség alól, amelyet harmadik személyekkel szemben is kizárólag a Hirdető visel. A Hirdető teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Hirdető tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.

2.A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldalak, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal szerkesztésének, tartalma meghatározásának, esetleges módosításának, illetve terjesztésének tekintetében. Hirdető jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a hirdetés keretében feltöltött fényképek tekintetében Szolgáltatót korlátozás nélküli felhasználási jog (többszörözés, terjesztés, nyilvánossághoz közvetítés) illeti. Fenti rendelkezés azonban nem gátolja Felhasználó szerzői jogainak gyakorlását.

3.A dragonflat.hu szerzői jogi védelmet, és védjegyoltalmat élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

4.Tekintettel arra, hogy a Weboldalak tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat – a hatályos jogszabály által lehetővé tett mértékben – a Szolgáltató nem vállal felelősséget a tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel Szolgáltató rendszerébe, vagy amelyekre a Weboldalak hivatkoznak. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre a hirdetők által elhelyezett bannerek, linkek, stb. mutatnak. Amennyiben az ilyen módon közzétett linkekkel kapcsolatosan bármilyen probléma merül fel, Szolgáltató kizárja felelősségét minden tekintetben, és a folyamatban lévő szolgáltatás díja is teljes mértékben megilleti.

5.A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldalak tartalmát, a Weboldalon elhelyezett Hirdetések elrendezését bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Weboldalakhoz való hozzáférés mindenkor akadály-és zökkenőmentes lesz. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható okból, a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megfogalmazott vállalását meghaladó esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

6. Általános felelősségi szabályok

1.Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a Weboldalak működésére 99,5%-os rendelkezésre állást vállal. A rendelkezésre állás azt jelenti, hogy a Szolgáltató biztosítja a címlap, a találati lista, valamint a részletek oldalak megjelenését. Továbbá biztosítja, hogy a találati oldalon megfelelő számú, különböző ingatlannak a hirdetése jelenik meg és azok fotói is megjeleníthetők. A Felhasználók érdeklődése alapján jelennek meg az egyes konkrét hirdetési tartalmak is. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron belüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

2.Jogszabályban meghatározott kivételekkel a dragonflat.hu, illetve a Szolgáltató egyéb weboldalain a Hirdető által elhelyezett Hirdetések vagy egyéb anyagok tartalmáért illetve jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a Hirdetőt terheli a felelősség. Hirdetésének tartalmáért, megjelenítéséért, az információk valóságáért kizárólag a Hirdető felel. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek a dragonflat.hu, illetve a Szolgáltató egyéb weboldalain elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Továbbá a dragonflat.hu üzemeltetői semmilyen felelősséget nem vállalnak a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség, kivéve, ha a Szolgáltató és a Hirdető másként nem állapodnak meg külön egyedi szerződésben.

3.Amennyiben bármely fél szerződés szerinti teljesítését vis major akadályozza, az adott fél nem felel a teljesítésében való késedelemért vagy hibáért a vis major időtartama alatt. Jelen ÁSZF értelmezése során vis major alatt kizárólag az alábbi események értendők, amennyiben azok a szerződés teljesítését összefüggően egy órát meghaladó időtartamban befolyásolják: zendülés, felkelés, forradalom, háborús előkészület (mozgósítás, rekvirálás), háborúk, terrorcselekmények, gyakori fertőző járványok, árvizek, földrengések, tűzvészek, zavargások és sztrájkok, valamint a távközlési hálózat hibájából eredő üzemzavarok. Akit vis major súlyt, köteles a másik Felet 5 (öt) naptári napon belül értesíteni a vis major tényéről. Felek ebben az esetben egymással együttműködve járnak el és a következmények elhárítása érdekében egyeztetnek egymással. A vis major körülmény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet az Egyedi Szerződés vagy a jelen ÁSZF szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a vis major körülmény bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a vis major esemény nem befolyásolja. 4.Hirdető vállalja, hogy teljes körűen helytáll a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, bírságért és kötelezettségért, amely olyan kötelezettségből ered, amelyért a Szolgáltató jogszabályi rendelkezések alapján egyetemlegesen felel a Hirdetés közzétevőjeként.

7.Díjazás

1.Az egyes szolgáltatások mindenkori díjszabását Szolgáltató a dragonflat.hu, illetve az egyéb, megfelelő weboldalak kezelőfelületén is közzéteszi.

2.A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat egyoldalúan módosítani és az aktuális díjszabást a Weboldalon közzétenni. A hatályban levő Szerződések esetében a Szolgáltató jogosult minden év januárjában a KSH által közzétett, az előző naptári évre vonatkozó inflációs rátának megfelelően (kerekítve) minden előzetes értesítés nélkül is egyoldalúan módosítani.

3.Szolgáltató a módosított díjakat a Weboldalon közzéteszi és azok a módosítás közzétételét követő naptól hatályosak.

4.A Szolgáltató főszabályként elektronikus számlát bocsát ki szolgáltatásairól. Az elektronikus számla megtekintéséhez szükséges, térítésmentesen beszerezhető szoftver (Adobe Acrobat Reader) beszerzése a Hirdető feladata.

5.Amennyiben Hirdető a szerződés szerinti Szolgáltatási Díjat a szerződés felmondása után sem fizeti meg, Szolgáltató követelései (tőke és kamatkövetelések egyaránt) érvényesítése érdekében megteszi a szükséges jogi lépéseket (peres eljárás vagy fizetési meghagyásos eljárás). A Szolgáltató ezen eljárások teljes költségét (eljárási illetékek és költségek, ügyvédi/közjegyzői díjak, stb.) érvényesíti a Hirdetővel szemben.

6.A Szolgáltató által kibocsátott elektronikus számla fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel van ellátva, valamint megfelel az elektronikus számlára vonatkozó jogszabályi követelményeknek. A Szolgáltató papíralapú, nyomtatott számlát az elektronikus számlán kívül nem állít ki, az elektronikus számla csak elektronikus formában alkalmas adóigazgatási azonosításra, az adóhatóság részére csak elektronikusan mutatható be. Ennek megfelelően az adóalany Hirdetőnek az elektronikus számlát az elévülési idő végéig elektronikus formában kell megőrizni.

7.A számlák utólagos módosítására csak magyar adószámmal rendelkező Hirdetők esetén van lehetőség

8.Amennyiben Hirdetőnek – a szolgáltatások igénybevétele során – túlfizetése keletkezik Szolgáltató felé, mely túlfizetés a keletkezéstől számított fél év elteltével is fennáll, úgy Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az így keletkezett összeget bevételként könyvelje el 50.000 Ft összegig, és a Hirdető vevői folyószámlájáról így elvezetésre kerüljön.

9.Amennyiben a Hirdető által fizetett díj és a szolgáltatásra kiszámlázott tényleges díj között +/- 100 Ft-ig terjedő különbözet keletkezik, akkor azt Szolgáltó sem behajtani, sem visszafizetni nem fogja, hanem elvezeti vevő folyószámlájáról.

9. A szerződés megszüntetésének egyéb esetei:

1.A Felek között létrejött határozott időre szóló Egyedi Szerződések kizárólag közös megegyezéssel vagy indoklással ellátott, rendkívüli felmondással szüntethetők meg.

2.Felek között létrejött, határozatlan időre szóló Egyedi Szerződés indoklás nélkül, a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, 30 napos felmondási idővel mondható fel. A felmondási idő a felmondás közlését/kézbesítését követő napon kezdődik. A felmondási idő alatt a Szolgáltató a szolgáltatásokat változatlan tartalommal nyújtja, a hirdető pedig köteles annak díját fizetni. Amennyiben a felmondásra került szerződés alapján a felmondási időn túli időtartamra vonatkozóan is történt kifizetés, úgy a szolgáltatással nem fedezett rész tekintetében a kifizetett díj arányosan visszajár.