平均每日造訪: 1310. 451    

一般條款和條件k

Meghatározások

Adat jelenti a Szerződés keretében a Felhasználók által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, az Ingatlannal kapcsolatos bármilyen adatot, tényt vagy információt, ide nem értve a Felhasználók által megadott személyes adatokat.
Adatbázis jelenti az Adatok rendszerezése során a Szolgáltató által létrehozott, a Szjt. szerint adatbázisnak minősülő adatbázist.
Adatvédelmi Szabályzat jelenti a Szolgáltatónak a Felhasználók által megadott személyes adatok kezelésére, védelmére és megsemmisítésre vonatkozó, a hatályos európai uniós és magyar jogszabályoknak megfelelő szabályzatát.
Display Hirdetés jelenti a Felületeken elhelyezett a Grt. 3.§ d) pontja szerinti reklámot, illetve bármely más, reklámnak nem minősülő anyagot, PR-cikket, tájékoztatást.
Display Hirdető jelenti azt a Felhasználót, aki egyedi, írásbeli elektronikus úton létrejött Szerződés alapján Display Hirdetési felületet vásárol a Szolgáltatótól.
Elektronikus Számla jelenti az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak megfelelően kiállított elektronikus számlát.
Felek jelenti a Szolgáltatót és a Felhasználót együttesen.
Felhasználó jelenti azt a természetes vagy nem természetes személyt, aki vagy amely a jelen ÁSZF szerint a Szolgáltatóval Szerződést köt.
Felületek jelenti a Weboldalakat és a Mobilalkalmazásokat együttesen.
Fogyasztó jelenti azt a természetes személyt, aki a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.
Grt. jelenti a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényt.
Hirdetés jelenti a Display Hirdetéseket és az Ingatlanhirdetéseket együttesen.
Ingatlanhirdetés jelenti az Ingatlan elidegenítésére, bérbeadására, vagy bérleti jog értékesítésére irányuló, a Felületeken elhelyezett hirdetést.
Ingatlan jelenti azt a dolgot, amely a magyar jog szabályai szerint az ingatlan-nyilvántartásban ingatlanként került vagy kerülhet feltüntetésre.
Jognyilatkozat jelenti a Szerződés keletkezésére, módosítására és megszűnésére irányuló akaratnyilatkozatot.
Lakópark jelenti azt a tervezés, kivitelezés alatt álló, vagy újonnan elkészült ingatlan-együttest, amely projekt alapon valósul vagy valósult meg, és amelyben legalább kettő, lakás céljára szolgáló Ingatlan található.
Lakópark Hirdető jelenti azt a Felhasználót, aki egyedi, írásbeli, elektronikus úton létrejött Szerződés alapján Lakóparkot vagy az abban található, lakás céljára szolgáló Ingatlant hirdet a Felületen
Magánfelhasználó jelenti a Regisztrációval rendelkező Felhasználót.
Magánhirdető jelenti azt a Magánfelhasználót, aki vagy amely saját tulajdonában álló Ingatlanra vonatkozó Ingatlanhirdetést tesz közzé.
Moderálás jelenti a Szolgáltató által végzett azon tevékenységet, amely keretében a Szolgáltató a Felhasználó magatartása (ideértve a Regisztráció ÁSZF-nek való megfelelőségét is) jogszabályoknak és a Szerződésnek való megfelelését vizsgálja és amely keretében – jogsértés és/vagy szerződésszegés esetén – a jelen ÁSZF-ben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.
Nyilatkozat jelenti az értesítést, felszólítást, figyelmeztetést, észrevételt, kifogást vagy ezekkel egy tekintet alá eső bármilyen közlést.
Közvetítő- Beruházó Hirdető jelenti azt a Regisztrációval rendelkező Felhasználót, aki vagy, amely nem saját tulajdonban álló Ingatlant ingatlan-közvetítői megbízási szerződés alapján, vagy egyszerre háromnál több Ingatlant hirdet a Felületeken.
Ptk jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt.
Regisztráció jelenti a Felhasználó által a Felületeken létrehozott felhasználói fiókot.
Szerződés jelenti a Szolgáltató és a Felhasználó között az ÁSZF szerint létrejött szerződést.
Szolgáltatás jelenti az ÁSZF II. részében (Különös Rész) meghatározott szolgáltatásokat.
Szolgáltató jelenti az East Orient Media Group Korlátolt Felelősségű Társaságot.
Szolgáltatási Díj jelenti a Felhasználó által az adott díjköteles Szolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatónak fizetett díjat.
Szjt. jelenti a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényt.
Weboldalak jelenti azokat az internetes honlapokat, amelyeken keresztül a Felhasználók a Szolgáltatásokat igénybe vehetik: dragonfalt.hu, dragonfalt.sk

2.

A Szolgáltató adataiSzolgáltató neve:
SHERRY PLAST Bt
Szolgáltató székhelye:
2151 Fót, Tóth Árpád utca 8.
Szolgáltató telefonszáma:
+ 36 70 636 92 33
Szolgáltató e-mail címe:
info@dragonflat.hu
Ügyfélszolgálat nyitvatartása: munkanapokon 10-től 17 óráig
Szolgáltatót nyilvántartó bíróság:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Szolgáltató cégjegyzékszáma:
01-09-372530
Szolgáltató adószáma:
20147057-2-13
Tárhelyszolgáltatás biztosítója:
Tárhelypark Kft.

3.

Az ÁSZF hatálya, módosítása és értelmezése
1.Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra és a Felhasználókra terjed ki.
2. Az ÁSZF határozza meg azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek megilletik, illetve terhelik a Szolgáltatót és a Felhasználót – tekintet nélkül arra, hogy Felhasználó rendelkezik-e Regisztrációval vagy sem – a Szolgáltatás nyújtása, valamint igénybevétele során.
3.A Szolgáltató – a Felhasználók előzetes értesítése mellett – jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan, írásban módosítani. Előzetes értesítésnek minősül, ha a Szolgáltató a módosításokat kiemelve tartalmazó ÁSZF szövegét a Felületeken közzéteszi.
4.A Szolgáltató a mindenkor hatályos ÁSZF-et a Felületeken teszi közzé és elérhetővé.
5. Az ÁSZF-ben nagy betűvel kezdődő szavakat a kis betűvel kezdődő azonos szavak jelentésébe is bele kell érteni, ahol pedig az ÁSZF egyes számot használ, abba a többes számot is bele kell érteni és fordítva.
6.Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok irányadók, így különösen a Ptk., a Grt., az Ekertv., az Szjt. és a Korm. rendelet.

4.

A Szerződés létrejötte
A Szerződés ráutaló magatartással, elektronikus úton Regisztrációval vagy egyedi, írásbeli szerződés elektronikus úton történő megkötésével, illetve egyedi, írásbeli szerződés Felek általi aláírásával jön létre.

5.

A Szolgáltatási Díj
1.A mindenkori Szolgáltatási Díjakat a Felületek Árlista menüpontja tartalmazza. 2.A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat egyoldalúan módosítani, vagy korábban ingyenes Szolgáltatásokat díjkötelessé tenni.
3.A Szolgáltató a módosított vagy újonnan bevezetett Szolgáltatási Díjakat a Felületen közzéteszi és azok a módosítás vagy bevezetés közzétételét követő naptól hatályosak azzal, hogy azokat a kizárólag a hatálybalépést követően igénybe vett Szolgáltatásokra kell alkalmazni.
4.A Felek megállapodnak abban, hogy a díjköteles Szolgáltatásokat oszthatatlan szolgáltatásnak tekintik. Minderre figyelemmel a Felek rögzítik és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a díjköteles Szolgáltatás igénybevételére a Felhasználó érdekkörében felmerülő bármilyen okból nem kerül sor vagy a Szerződést a Felhasználó az ÁSZF 3.4 vagy 13.2 pontjában rögzített felmondási jogával élve megszünteti, a Szolgáltatási Díj, vagy annak időarányos részének visszaigénylésére és visszatérítésére nincsen lehetőség.
5.A Szolgáltató a Szolgáltatási Díjról számlát állít ki. A számla kiállítását követően a számlázási adatokban változtatás kizárólag elírás esetén kérhető.

6.

A Felek együttműködés
1.A Felek a Szerződés időtartama alatt kötelesek a jogszabályok és az ÁSZF rendelkezéseinek, valamint az alapvető közösségi és erkölcsi normák betartására.
2 A Felek kötelesek a Szerződés időtartama alatt a polgári jog általános szabályainak megfelelően jóhiszeműen és tisztességesen eljárni. A Felek kötelesek a jogszabályokban és az ÁSZF-ben meghatározott jogokat rendeltetésszerűen gyakorolni, egyszersmind kötelesek a joggal való visszaélés tilalmának követelményéhez tartani magukat.
3.A Felek a Szerződés megkötése, fennállása és megszűnése, illetve a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során kötelesek egymással együttműködni, továbbá kötelesek egymást a Szerződéshez kapcsolódó lényeges körülményekről haladéktalanul tájékoztatni.
4.A Szolgáltató tevékenységének és Szolgáltatásainak alapvető célja, hogy a Felületeken Ingatlant kereső és hirdető Felhasználók igényeit kiszolgálja és érdekeiket védje, illetve kapcsolatot teremtsen az egyes Felhasználók között. Minderre tekintettel a Felhasználók kötelesek a Szolgáltatásokat ezen célok figyelembevétele és tiszteletben tartása mellett igénybe venni; a Szolgáltatások ezen céloktól eltérő használata nem megengedett.

7.

Felek nyilatkozatai
A Felhasználó tudomásul veszi és nyilatkozatával elfogadja és/vagy hozzájárul, hogy 1.a Hirdetések elhelyezését, elrendezését, megjelenését, sorrendjét, környezetét – ideértve a közvetlenül a Hirdetés mellett elhelyezett más Hirdetést is –, a Hirdetés megjelenésének bármely módját és formáját, annak esetleges csoportosítását a Szolgáltató jogosult meghatározni.
2.a Szolgáltató jogosult a Felület vagy annak bármely része, illetve az azon megjelenő tartalmak szerkesztésére vagy a hozzáférhetőségének korlátozására. a Szolgáltató a Közvetítő- Beruházó Hirdetésekre és az Ingatlanhirdetésekre vonatkozóan úgynevezett automatikus előmoderálást végez az ÁSZF-ben foglalt formai és tartalmi követelmények teljesülésének vizsgálata érdekében az általa üzemeltetett algoritmus útján. amennyiben a Felhasználó által közzétenni kívánt Közvetítő- Beruházó Hirdetés vagy Ingatlanhirdetés valamilyen oknál fogva nem felel meg az ÁSZF-ben rögzített követelményeknek és azt az előmoderálás során az automata algoritmus kiszűri, a Felhasználó hirdetése mindaddig nem jelenik meg a Felületeken, amíg a Szolgáltató és/vagy a Felhasználó – a Szolgáltató által talált és jelezett – nem megfelelőséget ki nem javítja. A Szolgáltató haladéktalanul e-mailben tájékoztatja a Felhasználót a hirdetés meg nem jelenéséről és annak okáról.
3.a Hirdetéshez használt fényképen kizárólag a Szolgáltató jogosult logókat, vízjeleket vagy ezekhez hasonló más ábrázolásokat elhelyezni.
4.a Felületeken a Regisztráció vagy bármely Szolgáltatás igénybevétele során kötelezően kitöltendő mezőbe a kért adatokat megadja. Kötelezően kitöltendőnek minősül a mező, ha a kitöltésének elmaradása esetén a Felhasználó nem tud regisztrálni vagy nem tudja az adott Szolgáltatást igénybe venni.
5.a Szolgáltató indokolás és előzetes tájékoztatás nélkül jogosult a Felhasználó által feladott Hirdetést és annak elemeit, valamint a Szolgáltatóról, illetve Szolgáltatásairól alkotott véleményét (személyes adatokat nem közölve) korlátozás és hivatkozás nélkül felhasználni.
6.a Szolgáltató jogosult törölni az olyan Hirdetést, amely megítélése szerint jogszabályba ütközik vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve az írott és íratlan internet etikai szabályokat vagy amely jogellenes tevékenységet hirdet vagy jóerkölcsbe ütközik.
7.a Szolgáltató nem továbbítja a Felhasználó által a Felületeken küldött azon üzeneteket, amelyekről Moderálási tevékenysége keretében megállapítja, hogy az ÁSZF rendelkezéseit sérti vagy azzal ellentétes.
8.a Felületek elkészítésével, fejlesztésével, továbbá fenntartásával és üzemeltetésével a Szolgáltató nem végez ingatlanközvetítői tevékenységet, azaz Ingatlan értékesítésére vagy hasznosítására közvetlenül irányuló módon nem tartja a kapcsolatot a Felhasználókkal, ez kizárólag a Felhasználó joga és kötelezettsége.
9.a Felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy – amennyiben szükséges – az ingatlanközvetítői tevékenység végzésére feljogosító hatósági bizonyítványokkal és engedélyekkel rendelkezzen, illetve a külön jogszabályban előírt szakmai képesítés megszerzését igazolja, valamint az ennek elmulasztásából eredő jogkövetkezményeket viselje.
10.a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása és kötelezettségei teljesítése során jogosult közreműködő személyt igénybe venni.
11.a Szolgáltatás eléréséhez szükséges internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardverek és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó kötelezettsége.
12.a Szolgáltató az általa használt szoftverek és vele szerződéses jogviszonyban álló partnerei adatbázisának biztonsága érdekében adatokat csak a számára biztonságos és általa ellenőrzött forrásból fogad el.
13.a Szolgáltató fenntartja a jogot az adatok közzétételének és átvételének megtagadására, amely olyan Felhasználótól vagy harmadik személytől származik, akit vagy amelyet biztonsági szempontból kockázatosnak ítél. 14.a Szerződés megkötésével a Szolgáltató sem részben, sem egészben nem vállalja át a Felhasználó és ügyfelei között megkötött ügynöki/ingatlanközvetítői szerződésből eredően vagy azzal összefüggésben keletkező feladatokat és kötelezettségeket.
15.a Szolgáltató jogosult ellenőrizni a Felületeken bonyolított nyilvános adatforgalmat és annak jogszerűségét.
16.a Szolgáltató nem folytat helyszíni szemlét, így nem felelős a Felületen hirdetett Ingatlanok vonatkozásában a Felhasználó által megadott adatok és tulajdonságok, így különösen a megjelölt vételár vagy a bérleti díj piaci viszonyoknak való megfelelőségéért és az adatok, illetve a tulajdonságok valóságtartalmáért.
17.a szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók vagy harmadik személyek által létrehozott és a Felületeken közzétett – közvetlen vagy közvetett – tartalmakért.
18.a Szolgáltató nem vállal felelősséget azon honlapok tartalmáért, amelyekre a Felhasználók által a Felületeken elhelyezett bannerek, linkek, vagy ezekhez hasonló jelek mutatnak.
19.a Szolgáltató nem garantálja, hogy a Felülethez való hozzáférés mindenkor akadálymentes és teljeskörű lesz mobil eszközön.
20.a Szolgáltató nem felelős a Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más szolgáltató közreműködése miatt bekövetkező üzemzavarokért, hozzáférési hibákért.
21.a Szolgáltató nem vállal felelősséget a 8.4. pontban rögzített hibahatáron belüli leállásokért, egyéb rendellenességekért, függetlenül attól, hogy azok a Szolgáltatónál vagy harmadik fél partnereinél felmerült okból következnek be. A jelen pont szerinti hibás, illetve nem teljesítés esetén a Szolgáltató felelőssége mind közvetlen, mind a közvetett károk tekintetében legfeljebb az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódó Szolgáltatási Díj mértékében korlátozott.
22.a karbantartási vagy egyéb okokból történő Szolgáltatás szünetelés nem tartozik bele 8.4. pontban vállalt rendelkezésre állási időbe, amennyiben a Szolgáltató azt a Felületen a karbantartás vagy egyéb ok miatti szünetelést ezek megkezdését legalább 6 órával megelőzően előre jelzett.
23.egy adott telefonszám és e-mail cím kizárólag egy Regisztráció során használható fel

8.

A Felhasználó kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy
1.tiszteletben tartja a Szolgáltató és a többi Felhasználó személyiségi jogait, így különösen, de nem kizárólagosan a magánélethez, becsülethez, jóhírnévhez, valamint a képmáshoz való jogokat, továbbá, hogy ezen jogok megsértésétől tartózkodik.
2.a Szerződéssel összefüggésben – a Szolgáltatások igénybevétele és használata során – kizárólag a valóságnak megfelelő tényeket, adatokat, körülményeket közöl a Szolgáltatóval és a valóságnak megfelelő iratokat ad át a Szolgáltatónak.
3.a Hirdetésben kizárólag a valóságnak és/vagy az ingatlan-nyilvántartási adatoknak megfelelő adatokat és tényeket tesz közzé.
4. az Ingatlan alapterületét az ingatlan-nyilvántartási adatoknak megfelelően adja meg. Ha az ingatlan-nyilvántartási adatokban nem szerepel alapterület, akkor a Felhasználó alapterületként csak a 190 cm belmagasságot meghaladó, falakkal határolt, huzamosabb emberi tartózkodásra alkalmas, fűthető helyiségek területét tüntetheti fel.
5.telekterületként azt a területet és akkora méretben adja meg, amelynek tulajdon- vagy használati joga a Közvetítő- Beruházó Hirdetés vagy az Ingatlanhirdetés tárgyát képezi. amennyiben a Közvetítő- Beruházó Hirdetés vagy az Ingatlanhirdetés tárgya Ingatlanhoz kapcsolódó tulajdoni hányad, ennek tényét a megjegyzés mezőben feltünteti.
6.az Ingatlan szobáinak számában csak a legalább 8 négyzetméter alapterületű, természetes fénnyel megvilágított, falakkal körülhatárolt helyiségeket tünteti fel. félszobaként a legalább 6 négyzetméteres, egyébként a szobával szemben támasztott követelményeknek megfelelő helyiségeket tünteti fel. a nyitott galériát, hallt, beépített erkélyt vagy teraszt nem tünteti fel szobaként vagy félszobaként.
7.új építésű Ingatlanként kizárólag olyan Ingatlant hirdethet, amely 8 évnél nem régebben épült és az építtetőtől eltérő tulajdonosa még nem volt.
8.bérbeadásra vonatkozó Közvetítő- Beruházó Hirdetés vagy Ingatlanhirdetés esetén a bérleti díjat havi díjban adja meg.
9.amennyiben a Közvetítő- Beruházó Hirdetése vagy az Ingatlanhirdetése valamilyen faktor ügyletet von maga után, erről megfelelő tájékoztatást ad a Közvetítő- Beruházó Hirdetéshez vagy az Ingatlanhirdetéshez kapcsolódó megjegyzés rovatban.
10.a Hirdetésben kizárólag olyan fényképet tesz közzé, amely kizárólag a meghirdetett Ingatlant vagy annak közvetlen környezetét ábrázolja.
11.a Hirdetés adatainál kizárólag belföldi telefonszámot ad meg.
12.a Közvetítő- Beruházó Hirdetésben vagy az Ingatlanhirdetésben szereplő Ingatlan vételárát vagy bérleti díját bruttó összegben adja meg mind a hirdetés alapadatai között, mind a Felületen található megjegyzés rovatban. Amennyiben a vételár vagy a bérleti díj ÁFA-t tartalmaz, a Felhasználó a megjegyzés rovatban köteles az ÁFA összegét feltüntetni. Amennyiben a hirdetés alapadatai között megadott vételár vagy bérleti díj és a Felületen található megjegyzés rovatban szereplő vételár vagy bérleti díj nem azonos, a Szolgáltató jogosult módosítani a hirdetési alapadatokat a megjegyzés rovatban feltüntetett vételár vagy bérleti díj alapján.
13.a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, amennyiben végelszámolását kezdeményezte, csőd- vagy felszámolási eljárás lefolytatását kérte maga ellen, továbbá amennyiben vele szemben végrehajtási, felszámolási vagy csődeljárást indítottak és/vagy rendeltek el.
14.teljeskörűen helytáll a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, bírságért és más típusú követelésért, amely olyan kötelezettségből ered, amelyért a Szolgáltató jogszabályi rendelkezések alapján egyetemlegesen felel a Felhasználóval.
15.nem folytat olyan tevékenységet vagy nem tanúsít olyan magatartást, amely a Szolgáltató bevételeinek csökkentését célozza vagy eredményezheti, így különösen, de nem kizárólagosan Szolgáltatási Díj kikerülését vagy csökkenését elősegítő szolgáltatást végez vagy reklámoz, vagy egyéb erre vezető magatartást tanúsít.
A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy
1.a Szerződés megkötése és teljesítése nem sérti a vele szerződéses jogviszonyban álló harmadik személy jogát vagy jogos érdekeit, így különösen nem ütközik a harmadik személlyel kötött ügynöki/ingatlanközvetítői szerződésben foglaltakkal.
2.az általa a Hirdetésben megadott személyes adatok és az Ingatlan adatainak a Felületen történő közzétételhez nem szükséges harmadik személy külön írásbeli hozzájárulása vagy engedélye, vagy ha szükséges, ezzel a hozzájárulással, engedéllyel rendelkezik.
3.az általa a Felületen megadott adatok valósak és a Hirdetés tartalma a valóságnak megfelel, az adatok megadása nem ütközik jogszabályba vagy az ÁSZF rendelkezéseibe, továbbá nem sértik harmadik személy jogait vagy jogos érdekeit és nem ütköznek reklámtilalmi rendelkezésbe vagy egyéb korlátozásba.
4.az általa a Felületen közzé- és elérhetővé tett fényképek nem sértik harmadik személy szerzői és/vagy személyiségi jogait.
5..megfelel azon kritériumoknak és feltételeknek, amelyet az egyes Felhasználókra és Hirdetésekre az ÁSZF előír az egyes Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan. – amennyiben azt jogszabály előírja – rendelkezik a működéséhez és az általa végzett tevékenységekhez szükséges valamennyi engedéllyel, jóváhagyással és felhatalmazással. nem határozta el végelszámolását és nem döntött csőd- vagy felszámolási eljárás kezdeményezéséről maga ellen, továbbá vele szemben nem indítottak és/vagy rendeltek el végrehajtási, felszámolási vagy csődeljárást. Szolgáltató kijelenti és vállalja, hogy a Szolgáltatásai, valamint a Felületek működése tekintetében évi 99,5%-os rendelkezésre állást biztosít.

9

Tiltott magatartások
1.A jelen fejezetben meghatározott, tiltott magatartásformák kizárólag példálozó jellegűek, a Szolgáltatások igénybevételével összefüggésben semmilyen magatartás nem megengedett, amely jogszabályba vagy a Szerződés bármely rendelkezésébe ütközik.
2.A tiltott magatartások tanúsításával a Felhasználó szerződésszegést valósít meg, amelyekkel összefüggésben a Szolgáltató a 10. fejezetben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.
3.A Szolgáltatással összefüggésben nem tehető közzé olyan fénykép, amely több képből, fényképből (fotómontázs) került összeillesztésre. homályos, pixeles vagy a láthatóságot zavaró minőségű.
4.saját vagy harmadik fél weboldalára, honlapjára mutató linket vagy címet tartalmaz, ábrázol.
5.negatív, vulgáris, politikai vagy szexuális tartalmú közlést tartalmaz, ábrázol.
6.figyelemfelkeltés céljából manipulált.

10

Adatkezelésk
A Szolgáltató kijelenti, hogy a tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően rögzíti, tárolja, kezeli és semmisíti meg. A Szolgáltató az adatkezelésről és az adatvédelemről külön Adatvédelmi Szabályzatban tájékoztatja a Felhasználót.

11

A Szerződés módosítása és megszűnése
A Felhasználó a Szerződéskötés során megadott adatait egyoldalúan is jogosult módosítani a Felületen. A Felhasználó a Szerződést indokolási kötelezettség nélkül bármikor felmondhatja. Regisztrációval rendelkező Felhasználó esetében a Szerződés megszüntetésének módja a Regisztráció törlése. A Szolgáltató a Szerződést kizárólag az ÁSZF-ben meghatározott esetekben azonnali hatályú felmondással szüntetheti meg. Regisztrációval rendelkező Felhasználó esetében a Szerződés megszüntetésének módja a Regisztráció törlése. Amennyiben a Szolgáltató azonnali hatállyal szünteti meg a Szerződést, a Szolgáltató jogosult a Felhasználót a Felületek használatától – telefonszámon, e-mail címen, IP címen keresztül történő elérhetetlenné tétellel – eltiltani. A Szolgáltató jogosult az ismételt szerződéskötést megtagadni olyan Felhasználókkal, amelyek Szerződését azonnali hatályú felmondással szüntette meg.

12

Kapcsolattartás
A Felek kötelesek a Szerződésben megadott elérhetőségeken kapcsolatot tartani. A Felhasználó a Szerződéssel összefüggő Nyilatkozatait az alábbi módokon és értesítési címekre küldheti meg: Elektronikus üzenet formájában a Felületen erre kialakított és kijelölt helyen vagy az info@dragonflat.hu e-mail címre. A Szolgáltatónak címzett, ajánlott, tértivevényes levélben postai úton.

13

Záró rendelkezések
1.A Szerződésben rögzített kivételeken túl a Felhasználó kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével engedményezheti vagy ruházhatja át a Szerződés alapján fennálló követeléseit és jogosultságait.
2.A Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy hatálytalansága esetén a Felek az érvénytelen vagy hatálytalan részt közös megegyezés útján próbálják meg érvényes rendelkezéssel pótolni. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy ilyen esetben egymással az érvénytelen rész helyettesítésére vonatkozóan tárgyalásokat kezdenek és ennek során megkísérlik olyan új rendelkezést találni, amely a lehető legjobban megfelel a Szerződés célkitűzéseinek és a Felek szerződéskötési akaratának.
3.A Felek kötelesek a Szerződéssel összefüggésben a tudomásukra jutott, a másik félre vonatkozó valamennyi gazdasági és egyéb adatot, tényt, információt üzleti titokként megőrizni; ezen kötelezettségük a Feleket a jogviszony megszűnését követően is terheli. A titoktartás alól felmentést csak a másik fél adhat. Az ezen kötelezettség megszegésével a másik félnek vagy harmadik személyeknek okozott károkat a titoksértő fél köteles megtéríteni.
4.A Felek rögzítik, hogy jogviszonyukra vonatkozik a hallgatólagos jogfeladás tilalma is, amely azt jelenti, hogy amennyiben bármikor, bármelyik fél nem képes a másik felet valamely, a Szerződésben foglalt kötelezettség betartására kötelezni, az nem jelenti az arról való lemondást, hogy később a szerződésszerű magatartás kikényszerítésre kerüljön. A hallgatólagos jogfeladás tilalma kiterjed arra is, hogy amennyiben valamely rendelkezés a fél által megsértésre kerül, és a másik fél nem lép fel azonnal ez ellen, úgy ez nem jelenti azt, hogy ezzel a vétlen fél hozzájárulását adná ahhoz, hogy a későbbiekben a rendelkezés a másik fél által ismételten megsértésre kerüljön. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
5.A Felek a vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Amennyiben a Felek megegyezéssel 30 naptári nap alatt sem tudják békés úton rendezni a jogvitájukat, bármely Fél jogosult a jogvitára illetékes és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni.