平均每日造訪: 12. 762    

一般條款和條件k

1. Meghatározások Adat jelenti a Szerződés keretében a Felhasználók által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, az Ingatlannal kapcsolatos bármilyen adatot, tényt vagy információt, ide nem értve a Felhasználók által megadott személyes adatokat. Adatbázis jelenti az Adatok rendszerezése során a Szolgáltató által létrehozott, a Szjt. szerint adatbázisnak minősülő adatbázist. Adatvédelmi Szabályzat jelenti a Szolgáltatónak a Felhasználók által megadott személyes adatok kezelésére, védelmére és megsemmisítésre vonatkozó, a hatályos európai uniós és magyar jogszabályoknak megfelelő szabályzatát. Display Hirdetés jelenti a Felületeken elhelyezett a Grt. 3.§ d) pontja szerinti reklámot, illetve bármely más, reklámnak nem minősülő anyagot, PR-cikket, tájékoztatást. Display Hirdető jelenti azt a Felhasználót, aki egyedi, írásbeli elektronikus úton létrejött Szerződés alapján Display Hirdetési felületet vásárol a Szolgáltatótól. Elektronikus Számla jelenti az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak megfelelően kiállított elektronikus számlát. Felek jelenti a Szolgáltatót és a Felhasználót együttesen. Felhasználó jelenti azt a természetes vagy nem természetes személyt, aki vagy amely a jelen ÁSZF szerint a Szolgáltatóval Szerződést köt. Felületek jelenti a Weboldalakat és a Mobilalkalmazásokat együttesen. Fogyasztó jelenti azt a természetes személyt, aki a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el. Grt. jelenti a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényt. Hirdetés jelenti a Display Hirdetéseket és az Ingatlanhirdetéseket együttesen. Ingatlanhirdetés jelenti az Ingatlan elidegenítésére, bérbeadására, vagy bérleti jog értékesítésére irányuló, a Felületeken elhelyezett hirdetést. Ingatlan jelenti azt a dolgot, amely a magyar jog szabályai szerint az ingatlan-nyilvántartásban ingatlanként került vagy kerülhet feltüntetésre. Jognyilatkozat jelenti a Szerződés keletkezésére, módosítására és megszűnésére irányuló akaratnyilatkozatot. Lakópark jelenti azt a tervezés, kivitelezés alatt álló, vagy újonnan elkészült ingatlan-együttest, amely projekt alapon valósul vagy valósult meg, és amelyben legalább kettő, lakás céljára szolgáló Ingatlan található. Lakópark Hirdető jelenti azt a Felhasználót, aki egyedi, írásbeli, elektronikus úton létrejött Szerződés alapján Lakóparkot vagy az abban található, lakás céljára szolgáló Ingatlant hirdet a Felületen Magánfelhasználó jelenti a Regisztrációval rendelkező Felhasználót. Magánhirdető jelenti azt a Magánfelhasználót, aki vagy amely saját tulajdonában álló Ingatlanra vonatkozó Ingatlanhirdetést tesz közzé. Moderálás jelenti a Szolgáltató által végzett azon tevékenységet, amely keretében a Szolgáltató a Felhasználó magatartása (ideértve a Regisztráció ÁSZF-nek való megfelelőségét is) jogszabályoknak és a Szerződésnek való megfelelését vizsgálja és amely keretében – jogsértés és/vagy szerződésszegés esetén – a jelen ÁSZF-ben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja. Nyilatkozat jelenti az értesítést, felszólítást, figyelmeztetést, észrevételt, kifogást vagy ezekkel egy tekintet alá eső bármilyen közlést. Közvetítő- Beruházó Hirdető jelenti azt a Regisztrációval rendelkező Felhasználót, aki vagy, amely nem saját tulajdonban álló Ingatlant ingatlan-közvetítői megbízási szerződés alapján, vagy egyszerre háromnál több Ingatlant hirdet a Felületeken. Ptk jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt. Regisztráció jelenti a Felhasználó által a Felületeken létrehozott felhasználói fiókot. Szerződés jelenti a Szolgáltató és a Felhasználó között az ÁSZF szerint létrejött szerződést. Szolgáltatás jelenti az ÁSZF II. részében (Különös Rész) meghatározott szolgáltatásokat. Szolgáltató jelenti az East Orient Media Group Korlátolt Felelősségű Társaságot. Szolgáltatási Díj jelenti a Felhasználó által az adott díjköteles Szolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatónak fizetett díjat. Szjt. jelenti a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényt. Weboldalak jelenti azokat az internetes honlapokat, amelyeken keresztül a Felhasználók a Szolgáltatásokat igénybe vehetik: dragonfalt.hu, dragonfalt.sk